×

Choose Your Country or Region

SverigePolskaUSADeutschland

Informacja o środkach unijnych / Information about EU funds

Informujemy, że SunRoof Technology Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich. Celem głównym projektu SunRoof, jest opracowanie technologii informatycznej wspierającej procesy prognostyczne i optymalizacyjne w zakresie transakcji, której przedmiotem jest energia elektryczna wytworzona z paneli fotowoltaicznych w mikroinstalacjach na bazie technologii SunRoof.

Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 880 000,00 PLN

Please be advised that SunRoof Technology Sp. z o.o. started the implementation of a project co-financed by European funds. The main goal of the SunRoof project is to develop an IT technology supporting forecasting and optimization processes in the field of a transaction, the subject of which is electricity generated from photovoltaic panels in micro-installations based on SunRoof technology.

Project value: PLN 1,100,000.00
Contribution of European Funds: PLN 880,000.00